MY SWEETEST DOWNFALL
Jessamine, 22, RN

4 fuqing 11 | babies | Taylor Swift | firing | Marlboro Gold | swearing | FOOD | On a journey towards happiness | Ramelia's ♥

happy potato/es

Habang nasa duty..

  • Ryan: Alam ko na kung bakit nanalo si Ms. Angola.
  • Me: Bakit?
  • Ryan: Kasi Angolang golang niya!
  • : ))))))))))
  1. blinkaloop reblogged this from masmasarappasafirstlove
  2. masmasarappasafirstlove posted this